Cornelis Jacobszn Craen
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

brief van de Prins van Oranje d.d.19-03-1680Cornelis Jacobszn Craen
geb. ca. 1625
begr. Reeuwijk 16-11-1686
kwst nr  1280

Rechts kopie uit het begraafboek van Reeuwijk, waarin het begraven van Cornelis geregistreerd staat.


Onder brief van de Prins van Oranje d.d. 19-03-1680.

Wilhem Henrick, bij der gratie Godts, prince van Orange ende Nassau, grave van Catsenellebogen, Vianden, Diets, Marquis van Veere ende Vlissingen, Heer ende Baron van Breda, Gouverneur Erffstadhouder, Capiteijn generael ende Admirael, mitsgaders de president ende Raden van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, den eerste deurwaarder hier toe versoght, Salut.

Alsoo Jacob Cornelisz. van der Holm, wonende tot Wintsveen ons heeft vertoond dat aen de gemeente van de Roomsgesinde kercke tot Raemsburgh tot hun groot misnoegen ende tegens haer er wille ande danck wesende geobtrudeert seker Priester, met name Pieter Pelt dat suppliant bij deselve versoght ende aengestelt was geworden omme omtrent deser Hove ofte andere hooge Collegien in den Hage, ende wijders op alle bederickelijcke middelen te besorgen dat sij van den voornoemde Pelt ontslagen, ende wederom van een ander Priester tot haer luijden genoegen voorsien mogthen worden, dat den suppliant sulcx dan met veele costen ende moeijten hebbende ondernomen de voorschreve saecke dan oock van dat succes was geweest dat denselve Pelt afgeset ende een andere priester met name Cornelis Oosterlaan, tot contentement van de voorschreve gemeente was aangestelt, welcke priester dan oock hadden aengenomen de costen van den suppliant te sullen voldoen, gelijck dan oock den Procureur ende twee der advocaten, bij den suppliant in de voorschreve saecke geemploijeert, albereijts betaelt sijn geworden. Dat off wel mitsdien den voornoemden Oosterlaan, ofte in alles de yoorscbreve gemeente alle de verdere costen, bij den suppliant gesapporteert, mede hadden behooren te voldoen, sij luijden egther van des te doen weijgerigh sijn, mits welcken den suppliant genootsaeckt wert hem te addresseeren aen desen Hove, alsoo hij segt, Versoeckend daeromme onse provisie.

Soo ist dat wij u commenteren bij dese te trecken aen den personen ofte ter woonstede van de kerckmeesters van de vorschreve gemeente, met namen, Jan Teuwen, Dirck Namen, Teunis Gijsen. ende Cornelis Craen, ende deselve te samen in haere vorschreve qualiteijt ende van wegens deselve gemeente mitsgaeder den voornoemde Cornelis Oosterlaan, ijedeer in solidum d'ander gevrijt sullen sijn, van wegen d’hooge Advocaat te beveelen den suppliant van zijn gesupporteerde oncosten, mitsgaerders vacatien met den gevolge ende aencleve van dien te voldoen, oock te betalen de costen hier omme gedaen. Ende in cas van oppositie daghvaert d'opposanten, te comen ofte gemachtigde te senden t'eenen seeckeren bequamen dage voor den voorschreve Hove, omme te seggen de redenen van dien, declaratie van costen over te nemen, deselve te diminueeren ende te sien taxeren, ende voort te procederen als na reghte,latende copie in gevolge van d'instructie ende ons relaterende u wedervaren. Gegeven in den Hagen onder het zegel van Justitie op den XIX maert 1680.

Bij mijne Heeren de Gouverneur, president ende Raden over Hollant. Zeelant ende Vrieslant

T. Boot


(bron 'Reeuwijk in het verleden')

16-8-2006