Willem Noordanus * 1813
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

 

Willem Noordanus
geb. 's-Gravenhage 10-9-1813
overl. Rotterdam 28-2-1881
kwartierstaat nr 68

Aanvankelijk zette hij als meester kabinetwerker het bedrijf van zijn vader onder de naam G. Noordanus & Zoon voort. Omstreeks eind 1848 ging de meubelmakerij failliet.

Op 19 augustus 1853 trad hij in dienst als zadelmaker in de rijtuigmakerij van de H.IJ.S.M. (te Haarlem) tegen een traktement van f 1,50 per dag. Op '6 Junij tegen 9 Junij 1856' werd hij bevorderd tot schrijver belast met de statistiek. Per week leverde dat hem f 11.20 op.

Hij koos na een paar jaar voor een geheel andere richting: per 1 juni 1858 ging hij naar station Rotterdam en werd daar terreinopzichter, salaris f 48,66½ per maand. Een maand later werd dit bedrag verhoogd tot f 50,= en op 1 oktober 1862 ging hij f 55,= per maand verdienen. Een aardige geste kwam op 1 januari 1870: hij kreeg vrij woning, vuur en licht zonder iets van zijn salaris in te leveren. Volgens de Burgerlijke Stand in Rotterdam woonde hij op het Stationsplein 560 en als beroep staat stationsopzichter vermeld.

station KrommenieKennelijk zocht hij een nieuwe uitdaging, want op 15 september 1870 werd hij stationschef te Krommenie. Qua salaris werd hij er geen cent beter van, zijn salaris bleef f 55,= en woning, vuur en licht was daar ook gratis. Wellicht was de woning op het station rianter. Volgens de B.S. verhuisde de familie naar Assendelft, het station lag natuurlijk in die gemeente. Na zijn pensionering in 1878 keerde Willem en z'n vrouw terug naar Rotterdam. In de plaatselijke pers werd aan zijn vertrek een klein artikel gewijd, de weergave daarvan hieronder.

Krommenie, 27 November (1878)
Daar de heer W. Noordanus, gedurende 8 jaren stationschef alhier, wegens gevorderden leeftijd zijn eervol ontslag bekomen heeft, vereenigden eenige ingezetenen dezer gemeente zich, om hem bij zijn aanstaand vertrek een aandenken aan te bieden. Dit bestond in een geschenk van twee voltaires (= soort leunstoel, dj) met begeleidend schrijven, behelzende het verzoek, zulks te willen beschouwen als een blijk van waardering voor de humaniteit en dienstvaardigheid, die hij steeds bij de vervulling zijner betrekking betoonde, en den wensch, dat hij nog lang het genot eener welverdiende rust zal mogen smaken.

19-5-2003