Willem Noordanus * 1845
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

 

Willem Noordanus, stationschef te Krommenie-AssendelftWillem Noordanus
geb. 's-Gravenhage 2-10-1845
overl. Haarlem 15-5-1919
kwartierstaat nr 34

Hij was nog net geen twintig toen hij als leerling op 14 september 1865 bij de H.IJ.S.M. ging werken. Zijn daggeld was f 0,70 en zijn standplaats was Den Haag. Op 1 september 1908 werd hij eervol ontslagen met pensioen. Hij verdiende toen f 1380 per jaar. De weergave van tweetal artikelen over de viering van zijn veertigjarig jubileum zijn aan het eind van deze bladzijde te vinden.

Hoe zijn loopbaan is verlopen is te volgen in de hieronder weergegeven personeelregisters. Daarin valt op dat er tweemaal een carrièrebreuk optreedt, deze zijn blauw gemarkeerd. Vooral de degradatie op 1 februari 1886 moet een flinke klapper zijn geweest; de oorzaak daarvan is te concluderen uit de krantenartikeltjes van de Delftsche Courant te vinden na de personeelregisters.
 

Personeelregister folio 36 no. 72

datum benoeming tot standplaats dag, week of maandgeld
14 sept 1865 leerling Den Haag f 0,70 p.d.
1 jan 1866 assistent Rotterdam f 1,=   p.d
1 nov 1866       "       " f 1,20 p.d.
1 nov 1867       "       " f 1,40 p.d.
1 nov 1868 commies Den Helder f 50,= p.m.
1 sept 1870       " Haarlem f 50,= p.m.
4 dec 1870 assistent Leiden f 1,40 p.d.
8 mei 1871 commies Den Haag f 50,= p.m.
1 juli 1871       " Amsterdam f 50,= p.m.
1 nov 1872       "       " f 55,= p.m.
1 dec 1874       "       " f 65,= p.m.
1 juni 1875       "       " f 70,= p.m.
1 febr 1876       "       " f 75,= p.m.
1   "   1877  commies 1e kl       " f 80,= p.m.
1 jan 1878       "        1e  "       "      f 85,= p.m.
1   "   1879       "        1e  "       "     f 90,= p.m.
1   "   1880       "        1e  "        "      f 95,= p.m.
1 april 1880 Onder Stationschef Leiden f 100,= p.m.
Transport folio 701

 

Personeelregister folio 701 no. 72

datum benoeming tot standplaats dag, week of maandgeld
1 jan 1882 Chef de bureau Amsterdam f 100,= p.m.
1   "  1883         "        " f 115,= p.m.
1 mrt 1883 Stationschef 2e kl Alkmaar f 115,= p.m
1 okt 1884         "          2e kl        " f 120,= p.m.
1 mrt  1885         "          2e kl     Delft f 125,= p.m.
1 febr 1886 Stationsopzichter Winterswijk f 75,=  p.m.
1 mei 1888         " Hilversum f 85,=  p.m.
1 mei 1898 Stationschef 5e kl H. Giesendam f 85,=  p.m.
1 aug 1898         "          5e  " K. Assendelft f 85,=  p.m.
1 jan  1902         "          4e  "         " f 85,=  p.m*)
1   "   1903         "          4e  "         " f 90,=  p.m.
1   "   1904         "          3e  "         " f 95,=  p.m.  
1   "   1905         "          3e  "         "     f 100,= p.m.
1   "   1906         "          3e  "          "  f 105,= p.m.
1   "   1907         "          3e  "         " f 110,= p.m.
1   "   1908         "          3e  "         "    f 1380,= p.j.

1 september 1908 eervol ontslagen met pensioen

*) onder korting van 18% woning, vuur en licht
 

 

Uit Delftsche Courant
   
                         Dinsdag 1 December 1885
Zaterdag avond ontspoorden op de hoogte der branderij van de firma Kok, van den sneltrein, die ten 6.13 van Rotterdam vertrekt, twee van den laatste rijtuigen, - waarschijnlijk door het terug springen van een wissel, welke wegens het buiten gebruik stellen van een gedeelte spoor, moet worden gepasseerd.
Hoewel geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren, ontstond toch eene vrij aanzienlijke vertraging in den loop der treinen, te meer daar wegens de plaatselijke gesteldheid van den weg het vrijmaken van het spoor heel wat tijd vorderde. Gisteren morgen kon de dienst weder op de gewone wijze aanvangen.


                            Zondag 17 Januari 1886
Naar men ons mededeelt is de Heer W. Noordanus, stationschef alhier, gisteren in zijnen betrekking geschorst en in diens plaats een tijdelijk waarnemend chef aangesteld.
Wat de aanleiding tot deze schorsing is geweest, is ons niet bekend.


                            Dinsdag 19 Januari 1886
De stationschef W. Noordanus alhier is als zoodanig met ingang van 1 Febr a.s. overgeplaatst naar Winterswijk.

Uit Myosotus d.d. 15 -10-1905

   Den 14 en Sept. mocht de Heer W. Noordanus, stationschef te Krommenie, onder zeer vele blijken van belangstelling den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren bij de H.S.M in dienst trad. Het personeel van het station Krommenie bood den jubilaris eene prachtige foto van het station aan, terwijl de stationschefs van Zaandam, Koog-Zaandijk, Wormerveer en Uitgeest hun ambtgenoot met eene zeer mooie crayonteekening vereerden. Namens Krommenie's Industrie en Handel ontving de Heer Noordanus een paar keurig bewerkt crapeaux, terwijl het harmoniegezelschap hen s'avonds eene seerenade bracht.
   Als zeer humaan Chef geniet de Heer Noordanus in groote mate de genegenheid van zijn personeel. Ook op al zijne vorige standplaatsen mocht hij zich vele vrienden verwerven, die ongetwijfeld met veel genoegen zijn portret in Myosotis zullen terugzien.

Uit Nieuws van de Dag 18 sept 1905

  
Te Krommenie heeft Donderdag de stationschef, de Heer W. Noordanus, zijn 40-jarigen dienst bij de H.IJ.S.M. gevierd.
   Eene deputatie uit handel en industrie bood hem twee fraaie crapauds aan, benevens een couvert en een album, hetwelk met een ter lithographische inrichting van de venn. Verwer zeer fraai beteekend titelblad (een vertrekkenden trein) op de linkerbladzijden de namen der deelnemers bevat en op de rechterbladzijden schoone reproducties naar etsen van groote meesters.
   Des middags werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om den Heer Noordanus persoonlijk geluk te wenschen en des avonds werd hem door het fanfarekorps "Onderling Genoegen" eene serenade gebracht, waarbij het stationsplein bezet was met een onafzienbare menschenmassa, zowel uit Krommenie als Assendelft.

Spoorfamilie?

Niet alleen zijn vader werkte bij het spoor, maar ook zijn zoons Andries (geb. 1882, in 1909 assistent van de buitendienst in Castricum) en Willem (geb.1885, in 1908 commies 2e klasse te Utrecht).
Voorts meldt de index op het personeelsregister NS in het Utrechts Archief de volgende namen:
                          Pieter Noordanus (geb. 1815)
                          Johannes Noordanus (geb. 1818)
                          Gerrit Noordanus (geb. 1830)
                          Gijsbertus Noordanus (geb. 1858)
                          Gerrit Noordanus (geb. 1858)
                          Hendrik L. Noordanus (geb. 1875)
                          Pieter Noordanus (geb. 1895)
                          Adrianus Carolus Noordanus (geb. 1896).

24/1-2010